Terma dan syarat

Kemas kini terakhir: 10 Januari 2022

Sila baca Syarat Penggunaan ini (“Syarat”, “Syarat Penggunaan”) dengan teliti sebelum menggunakan tapak web [wpautoterms site_url] (“Perkhidmatan”) yang dikendalikan oleh 1921681254ip.eu (“kami”, “kami”, atau “kami” ).

Akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan adalah tertakluk pada penerimaan dan pematuhan anda terhadap Terma ini. Syarat ini dikenakan kepada semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma maka anda tidak boleh mengakses Perkhidmatan.

Pautan Ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh [wpautoterms company_name].

1921681254ip.eu tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab untuk, kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa [wpautoterms company_name] tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan sedemikian tersedia pada atau melalui mana-mana tapak web atau perkhidmatan tersebut.

Kami amat menasihati anda untuk membaca terma dan syarat serta dasar privasi mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang anda lawati.

Penamatan

Kami boleh menamatkan atau menggantung akses kepada Perkhidmatan kami dengan serta-merta, tanpa notis atau liabiliti awal, atas apa jua sebab sekalipun, termasuk tanpa had jika anda melanggar Syarat.

Semua peruntukan Syarat yang mengikut sifatnya harus bertahan dengan penamatan akan kekal dalam penamatan, termasuk, tanpa had, peruntukan pemilikan, penafian waranti, indemniti dan had liabiliti.

Penafian

Penggunaan Perkhidmatan oleh anda adalah atas risiko anda sendiri. Perkhidmatan disediakan atas dasar "SEBAGAIMANA ADANYA" dan "SEBAGAIMANA TERSEDIA". Perkhidmatan ini disediakan tanpa sebarang jenis waranti, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, bukan pelanggaran atau perjalanan prestasi.

Undang-undang yang Mentadbir

Terma ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Bulgaria tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya.

Kegagalan kami untuk menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak tersebut. Jika mana-mana peruntukan Terma ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, peruntukan selebihnya Terma ini akan kekal berkuat kuasa. Terma ini membentuk keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan kami, dan menggantikan serta menggantikan sebarang perjanjian terdahulu yang mungkin ada antara kami mengenai Perkhidmatan.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengubah suai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Jika semakan adalah penting, kami akan cuba memberikan notis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum sebarang terma baharu berkuat kuasa. Perkara yang membentuk perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami sendiri.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas semakan tersebut berkuat kuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang disemak. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat baharu, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Syarat ini, sila hubungi kami.

Malay